Mikaelgårdens skola

På Mikaelgården har vi grundskola och anpassad grundskola.
Ett barn eller ungdom som placeras i Mikaelgårdens HVB- eller
LSS-hem har per automatik en plats i vår skola. Våra elever har oftast gjort sig flera erfarenheter både i skolan och utanför där misslyckanden haft stort fokus. Elever med olika diagnosbilder, problematisk skolfrånvaro, kort koncentrationsspann, svårt för att byta fokus utan förvarning, oro och ångest är vanliga beskrivningar som bas-skolor och kommuner ger, i kontakt med oss.  Vårt uppdrag är att tillsammans med hemkommunerna och elevens bas-skola, att skapa en likvärdig utbildning för de elever som exempelvis inte klarat av att ingå i större grupper, hålla fokus under hela lektioner, eller klarat av att lära sig känna igen och förhålla sig till de sociala koderna som finns med klasskamrater och där de särskilda anpassningarna inte har kunnat få den önskade effekten, på grund av olika anledningar och förutsättningar. 

Här har alla möjlighet att utvecklas!

Barn som är bosatta i Sverige har en rätt till utbildning. Skolor runt om i Sverige bär ett viktigt uppdrag i att möta varje elev där varje lärare ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. En del av de elever som skolorna har behöver mer stöd. Lärare, föräldrar och eleven själv har oftast under en lång tid uppmärksammat ett behov av stöd, prövat sig fram med extra anpassningar, genomfört pedagogiska utredningar och i bästa fall satt in särskilda anpassningar för att eleven ska få det stöd som deras speciella behov kräver. Ibland har det av olika anledningar inte fungerat. I centrum står en elev som ännu inte gjort sig en lyckad erfarenhet av att skolan lyckats stärka elevens vilja att lära eller tillit till den egna förmågan. Inte ännu lyckats med att samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande för eleven. I kommunernas uppdrag att anordna en likvärdig utbildning för sina elever söker man sig ibland, till oss på Mikaelgården. 

Nytt möter gammalt

Vi använder oss av surfplattor, svarta tavlor, kritor och datorer, utflykter, klasser och enskild undervisning. Mikaelgården tror på att nytt behöver möta gammalt och använder oss av det på bästa sätt enligt läroplan.

Målgrupp

På Mikaelgården har vi målsättningen att hjälpa varje barn till att må och fungera så bra som möjligt och att minska stress, oro och överbelastning. Vi utgår från det som kallas för lågaffektivt bemötande som är en arbetsmodell med verktyg för att skapa en lugn och säker miljö där barnet eller ungdomen kan uppleva självkontroll och känna sig respekterad. Vi arbetar för att utveckla barnets kommunikation och förmåga att be om hjälp, underlätta i relationer, minska konflikter, hantera känslor och klara av förändringar och kontinuerligt se till barnets styrkor och hinder för utveckling av självständighet. Det sker genom gedigen kunskap om NPF och i samtal med barn och förälder synliggörs behov och vilket stöd som efterfrågas och därefter skapas en genomförandeplan.  

Berättelser från Mikaelgården

Här kan du enkelt navigera på hemsidan

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

Tänk om jag inte har några betyg?

Det gör inget. Vi anpassar skolgången efter dig och vi kommer arbeta tillsammans för att du ska få betyg.

Jag har suttit hemma de senaste åren?

Ibland blir det så och det är okej. Vi har hjälpt många hemmasittare att gå i skola igen.

Måste jag gå i klass?

Vi har anpassad studiegång, vilket betyder att vi anpassar oss efter det som fungerar bäst för dig. Målet är att alla ska kunna ingå i en klass om ca fem stycken klasskompisar, men det är inget måste. Det viktigaste är att du mår bra och att du får använda dina förmågor och att du får lära dig saker.

© 2022 Mikaelgården | Hemsida skapad av inosida webbyrå