Berättelser

Det läkepedagogiska sättet att arbeta sätter helheten i centrum där vi har ett salutogent och lösningsfokuserat synsätt som fokuserar på det friska och det som fungerar. På så vis bildar verksamhetens olika delar möjlighet för barnens positiva utveckling genom en trygg yttre och social miljö, där förtydligande pedagogik är en viktig del i att skapa en begriplig vardag. Tydliga rutiner ger en återkommande rytm och känsla av kontroll för barnen/ungdomarna.  Den sociala gemenskapen på hela Mikaelgården ger en känsla av sammanhang där barnen involveras i planeringen, och tillsammans med medarbetare i skola och boende skapas en fungerande vardag. Den som ger många möjligheter för barnen att med stöd av medarbetarna träna på och utveckla sitt sociala beteende, vilket många i målgruppen har behov av. Engagemang samt ett öppet lyssnande, utifrån empati och genuint intresse, är viktiga grunder som det läkepedagogiska arbetssättet bygger på. Vilket ligger starkt i linje med de principer som gäller för Motiverande Samtal (MI), tillsammans bildar dessa synsätt, förhållningssätt och metoder en utmärkt mylla för möjliggörande av förändringsprocesser. Så hjälper vi barnen att formulera och förstå sina egna problem, hitta sin egen motivation och vilja att förändras samt stödjer dem i deras beslut till förändring.  Detta trygghetsskapande medlevarskap ger goda förutsättningar för att barnen att bearbeta tidigare negativa erfarenheter av misslyckanden – och få chans att ta små steg för att istället kunna lyckas. Så stärks barnens självkänsla och tro på sin egen förmåga. Detta sker dels genom positiv förstärkning i vardagen och konstnärliga eller fysiska aktiviteter till exempel med våra djur där barnen kan lyckas.  
På Mikaelgården blir helheten större än summan av de enskilda delarna – ett resultat av ett lika genomtänkt som genomarbetat, och över flera generationer, genomlevt förhållningssätt.  

Martin Idoeta Fogelqvist

Varför Mikaelgården

Livet i skolan och boendena präglas av en varm och trivsam atmosfär med en tydlig dagsrytm. Där erbjuds rikliga möjligheter till social träning, men även övning i allt som rör det dagliga livets praktiska sidor. Vår grundläggande tanke är att stärka barnens/ungdomarnas inneboende förmågor och vi är övertygade om att det inom varje individ slumrar stora utvecklingsmöjligheter.  

Stor hänsyn tas till att varje elevs individuella behov tillgodoses. Alla barn har sin egen kontaktperson i boendet som verkar för ett nära samarbete med skolan.

© 2022 Mikaelgården | Hemsida skapad av inosida webbyrå